ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

щодо укладання договору

ПРО НАДАННЯ КОМПЛЕКСУ ПОСЛУГ СПЕЦІАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІЧНО СКЛАДНИНИХ ПОБУТОВИХ ТОВАРІВ СЕРВІСНИМИ ЦЕНТРАМИ «АЙСАППОРТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙСАППРОТ», що є юридичною особою належним чином створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи: 41435220, місцезнаходження якої: Україна, 03061, місто Київ, вулиця Газова 30, надалі «Виконавець», пропонує необмеженій кількості осіб отримати комплекс послуг спеціального технічного обслуговування (далі «Послуги»/ «Послуга») технічно складних побутових товарів (далі «Товарів»/«Товар») і укласти цей договір про надання послуг спеціального технічного обслуговування технічно складних побутових товарів на умовах, наведених нижче:

ТЕРМІНИ та ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних і юридичних осіб (надалі відповідно - «Споживачі» та «Клієнти») відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах. Ця публічна оферта є договором приєднання та, згідно зі ст. 633,634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються ВИКОНАВЦЕМ. Договір не потребує його підписання зі сторони Виконавця та Замовника, зберігаючи при цьому повну юридичну силу. Цей Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Споживача/Клієнта до умов цього Договору, прийняття всіх його істотних умов (Акцепт) без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст.ст. 628 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України. За своєю правовою природою договір є змішаним і містить у собі елементи договору послуг, доручення та зберігання.

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору. Факт акцепту підтверджується передачею або відправкою через перевізника Споживачем/Клієнтом Товару Виконавцю для отримання Послуг. Моментом укладення Договору (Акцепту) – є момент підписання Споживачем Квитанції про приймання Товару (далі «Квитанція»), Додаток № 1 до цього Договору, або факт відправки товару Виконавцю перевізником без підписання Квитанції про приймання. Безумовне та повне прийняття умов Договору Споживачем/Клієнтом, полягає в здійсненні Споживачем/Клієнтом дій, спрямованих на отримання комплексу послуг, а саме: діагностики; ремонтів на оплатній, безоплатній (гарантійні ремонти) основах та ремонти за страховим випадком; технічне обслуговування; зберігання Товару в сервісних центрах «АЙСАППОРТ», після завершення робіт (надання послуг) у строки визначені цим Договором. Договір розміщено на сайті https://www.isupport.ua/ (надалі – Сайт), у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожного Споживача/Клієнта, що звертається до Виконавця. Споживач/Клієнт не може запропонувати свої умови Договору, усі правовідносини між Споживачем/Клієнтом та Виконавцем, в межах дії Договору регулюються цим Договором та Умовами надання комплексу послуг спеціального технічного обслуговування технічно складних побутових товарів сервісними центрами «АЙСАППОРТ» (далі «Умови»), що є публічними та розташовані на Сайті Виконавця https://www.isupport.ua/. У випадку наявності розбіжностей між текстом Договору та цими Умовами, пріоритет мають положення Договору.

Фіксація ушкоджень/дефектів/поломок, та визначення попередньої вартості ремонту та/або технічного обслуговування.

«Квитанція про приймання Товару» - документ, що видається Споживачеві/Клієнту підчас особистої передачі товару в ремонт та засвідчує факт приймання Виконавцем Товару від Споживача/Клієнта.

«Невитребуваний Товар» - Товар, не витребуваний (не отриманий) Споживачем/Клієнтом впродовж 6 (шести) місяців, від дня завершення (виконання) робіт.

«Пільговий (безкоштовний) період зберігання» - строк протягом якого Виконавець зберігає Товар Споживача/Клієнта, після виконання робіт (надання послуг) на безоплатній основі.

«Публічний Договір приєднання» правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Споживачем/Клієнтом, щодо надання послуг на умовах, встановлених Виконавцем.

«Ремонт» – це відновлення працездатності Товару, включаючи послуги з відновлення та заміни запасних частин (комплектуючих) в обладнанні, вузла або окремої складової частини вузла з наступним тестуванням, діагностикою та регулюванням тощо.

«Сайт» - сайт Виконавця https://www.isupport.ua/

«Споживач» - фізична особа, яка досягла 18-річного віку, що здійснює замовлення Послуг діагностики; ремонтів на оплатній, безоплатній (гарантійні ремонти) основах та ремонти за страховим випадками; технічне обслуговування; зберігання Товару, після виконання робіт.

«Клієнт» - юридична особа, що здійснює замовлення Послуг діагностики; ремонтів на оплатній, безоплатній (гарантійні ремонти) основах та ремонти за страховим випадками; технічне обслуговування; зберігання Товару, після виконання робіт.

«Територія дії Договору» Договір діє на території України, за винятком території АР Крим, а також населених пунктів, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення та на яких ведуться бойові дії.

«Технічне обслуговування» – комплекс профілактичних робіт з підтримки працездатності Товару, що забезпечують максимальну його продуктивність зводять до мінімуму ймовірність виходу його з ладу і включають в себе послуги з чищення компонентів обладнання, змащення та налагодження.

«Товар» - непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами, в т.ч. і ті, на які встановлено гарантійний термін.

СЦ «iSupport» - сервісні центри «АЙСАППОРТ».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Споживачу/Клієнту Послуг діагностики; ремонтів на оплатній, безоплатній (гарантійні ремонти) основах, ремонтів по страховим випадкам; технічне обслуговування; зберігання Товару, після виконання робіт.

1.2. Факт приймання (передачі) Товару від Споживача/Клієнта в СЦ «iSupport» та згоду на діагностику, ремонт та/або подальше технічне обслуговування Товару у випадку передачі товару Споживачем особисто підтверджує Квитанція (Додаток № 1 до цього Договору). У випадку передачі Товару шляхом відправки перевізником факт приймання (передачі) Товару від Споживача/Клієнта підтверджує квитанція відповідного перевізника про вручення Товару відповідальному представнику СЦ «iSupport».

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Послуги Споживачу/Клієнту надаються на території дії цього Договору – у сервісних центрах «АЙСАППОРТ» .

2.2. Для проведення гарантійного обслуговування, разом з Товаром має бути переданий гарантійний талон, а також розрахунковий документ, що відображає інформацію про придбання даного товару. На пристрях тм Apple де передбачена функція локатор (find my iphone) вона повинна бути вимкнена на час проведення обслуговування(в тому числі не гарантійного чи страхового обслуговування). Строк гарантійного ремонту переданих Виконавцю Споживачем/Клієнтом Товарів, де відсутній гарантійний талон або включена функція Локатор та/або якщо гарантійний талон невірно заповнений під час продажу, починає свій перебіг від дати отримання Виконавцем необхідного комплекту документів чи відключення функції Локатор. Про зазначений факт Виконавець повідомляє Споживачу/Клієнту, не пізніше 5-го робочого дня від дня отримання товару у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за телефоном зазначеним у Квитанції або за інформацією про телефон Споживача/Клієнта, наданою перевізнику при відправці Товару).

2.3. Під час приймання Товару Споживача/Клієнта в сервісних центрах «АЙСАППОРТ» проводиться виключно його поверхневий зовнішній огляд, результати якого відображаються в Квитанції - такий огляд є первинним і не відображає в повній мірі як фактичний зовнішній стан обладнання (приховані дефекти, глибинні недоліки) та актуальний внутрішній стан (стан окремих запасних частин, деталей, вузлів, їх кріплень і т.д.), так і працездатність обладнання в цілому. Опис стану обладнання, складений на підставі поверхневого зовнішнього огляду, не може тлумачитися Сторонами як остаточне заключення щодо фактичного стану обладнання на момент приймання в СЦ «iSupport». Будь-які дефекти, недоліки в працездатності та ін. можуть бути виявлені лише під час проведення повної глибинної діагностики.

2.4. За результатами проведення повної глибинної діагностики Товару, у разі якщо умови надання Послуг суттєво змінюються, Виконавець інформує Споживача/Клієнта, у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за телефоном зазначеним у Квитанції або за інформацією про телефон Споживача/Клієнта, наданою перевізнику при відправці Товару). При узгоджені робіт Сторони погоджують перелік, об'єм, строки та вартість Послуг.

2.5. Проведення діагностики обладнання включено в вартість Послуг (ремонту або технічного обслуговування), за винятком гарантійних ремонтів (на безоплатній основі).

2.6. За окремим замовленням Споживача/Клієнта на підставі діагностики Виконавець може видати Акт технічного стану.

2.7. У разі виявлення Виконавцем під час огляду необхідності у додаткових роботах та матеріалах, Виконавець має право провести такі додаткові роботи та використати додаткові матеріали. Проведення таких додаткових робіт та використання додаткових матеріалів погоджується між Споживачем/Клієнтом та Виконавцем і оплачується Споживачем/Клієнтом додатково, згідно з тарифами Виконавця. За наявності суттєвих змін умов вартості та переліку послуг, тільки після погодження зі Споживачем/Клієнтом, Виконавець приступає до виконання робіт.

2.7.1. У випадку відмови Споживача/Клієнта від надання послуг Виконавцем він компенсує вартість проведеної діагностики.

2.7.2. У випадку відмови Споживача/Клієнта від надання послуг, після погодження всіх умов надання Послуг та початку виконання робіт Виконавцем, Споживач/Клієнт зобов’язаний оплатити надані послуги та втрачає право відмови від них по факту їх завершення, а Виконавець отримує право притримати Товар до моменту здійснення розрахунків за надані Послуги.

2.8. У разі, якщо надання послуг по ремонту Товару в зазначений термін неможливе у зв'язку з відсутністю необхідних деталей та/або складністю робіт, термін надання таких послуг може бути подовжений Виконавцем до повного їх виконання. Виконавець повідомляє Споживача/Клієнта про подовження терміну виконання необхідних робіт, у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за телефоном зазначеним у Квитанції). Споживач/Клієнт може відмовитись від подовження терміну надання Послуг у спосіб телефонного інформування Виконавця протягом 1 (одного) робочого дня та отримати Товар назад у Виконавця. Відсутність такого інформування від Споживача/Клієнта у вказані строки означає згоду Споживача/Клієнта на подовження терміну виконання необхідних робіт.

2.9. Після завершення робіт (надання Послуг) Виконавець повідомляє Споживача/Клієнта у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за телефоном зазначеним у Квитанції або наданим перевізнику при відправці товару Виконавцю). Факт надання Послуг підтверджується Актом виконаних робіт, який підписується Сторонами в момент повернення Товару з сервісних центрів «АЙСАППОРТ». На підставі підписаного Акту виконаних робіт здійснюється оплата послуг Виконавця, окрім Послуг наданих на безоплатній основі (гарантійні ремонти) або Послуг за страховими випадками, витрати по яким частково або повністю покриваються за рахунок страхової компанії. Після отримання оплати Виконавець повертає Споживачеві/Клієнту Товар, що підтверджується відміткою у Квитанції.

2.9.1. В разі наявності у Споживача/Клієнта претензій до якості наданих Виконавцем послуг, він зобов’язаний написати вмотивовану відмову від прийняття наданих послуг та повернути Товар на додаткову діагностику.

2.10. В разі відмови Споживача/Клієнта від підписання як Акту виконаних робіт, і відсутності вмотивованої відмови, Акт вважатиметься підписаним, а надані послуги – прийнятими, за наявності підпису лише Виконавця.

2.11. Споживач/Клієнт зобов’язаний отримати Товар за місцем передачі/відправки Товару Виконавцю (якщо інші вимоги не були погоджені окремо в письмовій формі), у найкоротший термін але у будь-якому випадку термін не може бути більше шести місяців, з дня отримання повідомлення про завершення робіт (наданих Послуг), у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за номером телефону, зазначеним у Квитанції).

2.11.1. Для зберігання Товару Споживача/Клієнта, у сервісних центрах «АЙСАППОРТ», встановлюється пільговий (безкоштовний) період зберігання протягом 1 (одного) календарного місяця, від дня відправлення Споживачу/Клієнту повідомлення про завершення робіт (наданих Послуг), у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за номером телефону, зазначеним у Квитанції або наданим перевізнику при відправці товару Виконавцю).

2.11.2. За зберігання Товару Споживача/Клієнта у сервісних центрах «АЙСАППОРТ» з першого дня другого місяця встановлюється оплата за зберігання, що нараховується у порядку та розмірі визначеним п. 2.11.7. цього Договору. Загальний строк зберігання Товару Споживача/Клієнта у сервісних центрах «АЙСАППОРТ» шість місяців, від дня відправлення Споживачу/Клієнту повідомлення про завершення робіт (наданих Послуг), у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за номером телефону, зазначеним у Квитанції або наданим перевізнику при відправці товару Виконавцю).

2.11.3. Після спливу шестимісячного строку зберігання Товару Споживача/Клієнта у сервісних центрах «АЙСАППОРТ», дворазового повідомлення Споживача/Клієнта про завершення робіт (наданих Послуг) у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за номером телефону, зазначеним у Квитанції або наданим перевізнику при відправці товару Виконавцю), Товар визначений у Квитанції вважається невитребуваним Споживачем/Клієнтом. Споживач/Клієнт підтверджує, що відсутність будь-яких дій з його боку стосовно отримання визначеного у Квитанції Товару протягом шестимісячного строку зберігання свідчить про його відмову від права власності на цей Товар на користь Виконавця, згідно ст. 347 Цивільного кодексу України.

2.11.4. З моменту набуття Виконавцем права власності на Товар з першого дня сьомого місяця зберігання, Виконавець не несе відповідальність перед Споживачем/Клієнтом за збереження Товару та має право розпорядитись невитребуваним Товаром на власний розсуд - утилізувати його або реалізувати з метою покриття заборгованості Споживача/Клієнта за надані Послуги та вартості послуг по зберіганню товару Виконавцем (п. 31 "Правил побутового обслуговування населення" затверджених Постановою КМУ від 16.05.1994 р. № 313, в редакції Постанови КМУ від 04.06.1999 р. № 974).

2.11.5. Право власності на Товар Виконавець набуває за вартістю згідно документів, що засвідчують факт купівлі, у випадку їх наявності, з урахуванням зносу за період експлуатації товару.

2.11.6. На момент переходу права власності на Товар до Виконавця здійснюється взаємозалік заборгованості Споживача/Клієнта перед Виконавцем за рахунок вартості Товару визначеної у порядку п. 2.11.5. цього Договору.

2.11.7. Заборгованість Споживача/Клієнта - це сумарна сукупність вартостей наданих Виконавцем Послуг, в т.ч. вартості втрати обмінного фонду*, якщо такий надавався, вартості послуг зберігання, що нараховується в момент переходу права власності на Товар до Виконавця, з розрахунку 50,00 грн. (п’ятдесят гривень 00 коп.) за кожний день, починаючи з першого дня другого місяця зберігання.

2.11.8. В будь-якому випадку розмір заборгованості Споживача/Клієнта перед Виконавцем округлюється в більшу або меншу сторону до 100% вартості Товару, визначеної у порядку п. 2.11.5. цього Договору. *вартість обмінного фонду визначається за згідно фактичної залишкової вартості, на момент набуття Виконавцем права власності на Товар.

3. ГАРАНТІЇ НА НАДАНІ ПОСЛУГИ

3.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг та встановлює гарантійний термін на надані послуги (виконані роботи) згідно чинного законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов’язки Виконавця:

4.1.1. Надати послуги відповідно до умов Договору.

4.1.2. Створити матеріально-технічну базу, забезпечити наявність обладнання та устаткування для надання Послуг згідно з установленими нормативами;

4.1.3. Забезпечити необхідний рівень кваліфікації працівників;

4.1.4. На вимогу Споживача/Клієнта інформувати останнього про хід виконання робіт та надання послуг.

4.2. Права Виконавця:

4.2.1. Отримати винагороду за наданні послуги.

4.2.2. Отримати від Споживача/Клієнта інформацію, необхідну для надання послуг.

4.2.3. Самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору, шляхом розміщення оновленого прайс-листа на послуги на Сайті Виконавця.

4.2.4. В односторонньому порядку змінювати положення Договору та Умов шляхом розміщення їх Сайті.

4.2.5. Відмовити або призупинити надання Послуг у разі порушення Споживачем/Клієнтом покладених на нього обов’язків згідно з Договором та Умовами, у тому числі якщо Споживачем/Клієнтом вчинено дії, що мають ознаки адміністративного або кримінального правопорушення.

4.3. Обов’язки Споживача/Клієнта:

4.3.1. Ознайомитися з положеннями Договору та Умовами до моменту передачі Товару Виконавцю.

4.3.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця.

4.3.3. Повідомити Виконавцю всю інформацію необхідну Виконавцю, вчинити інші необхідні дії передбачені Умовами, для надання послуг за цим Договором.

4.4. Права Споживача/Клієнта:

4.4.1. На отримання послуг відповідно до умов Договору.

4.4.2. Запитувати від Виконавця інформацію про надання останнім послуг, передбачених Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором, а в неврегулюваних питаннях згідно чинного законодавства України.

5.1. Межі відповідальності Виконавця.

5.1.1. Виконавець несе відповідальність за повну втрату Товару до моменту прийняття Товару Споживачем/Клієнтом, а також за Пошкодження Товару, що сталися з вини Виконавця та які не були зазначені в описі пошкоджень при прийомі Товару в Квитанції та відсутні на фото здійснених підчас отримання товару Виконавцем.[ВГ1]

5.1.2. Відповідальність Виконавця за збереження Товару припиняється з моменту його передачі Споживачу/Клієнту або в момент набуття права власності на Товар у порядку п.п. 2.10.3., 2.10.4. цього Договору.

5.1.3. У разі повної втрати Товару з вини Виконавця, Виконавець компенсує Споживачу/Клієнту вартість Товару, визначеної у порядку п. 2.10.5. цього Договору, на момент заявленої Споживачем/Клієнтом вимоги. Максимальна сума відшкодування за повну втрату Товару, з вини Виконавця, становить 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 коп.). Максимальна сума відшкодування за пошкодження Товару, що сталися з вини Виконавця, становить 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.). З суми Компенсації Виконавець, діючи в межах чинного законодавства України, виступаючи податковим агентом Споживача, Виконавець зобов'язаний утримати та перерахувати в бюджет України податок на дохід фізичних осіб та військовий збір, в розмірі, визначених законодавством.

5.1.4. Виконавець несе відповідальність за Товар, виключно у період його перебування у СЦ «iSupport» та не несе будь-які ризики випадкового пошкодження та/або втрати, у випадку передачі Товару Перевізникові.

5.1.5. Дія п.п. 5.1.3. цього Договору не розповсюджується на випадки вчинення відносно Товару Споживача/Клієнта невстановленими особами таких злочинів як: "крадіжка", "крадіжка зі зломом", "грабіж або розбій", "протиправні дії третіх осіб", в підтвердження чого є Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальних справ. В цьому випадку Виконавець не відшкодовує Споживачу/Клієнту завданих матеріальних збитків, так як відсутня вина Виконавця у вчиненні злочину, до моменту встановлення винних осіб у вчиненні злочину та отримання від них Виконавцем матеріального відшкодування завданих збитків у порядку визначеним діючим законодавством.

5.1.6. Виконавець не відповідає за втрату споживчих якісних характеристик Товару, протягом тривалого терміну (більше 14 календарних днів) зберігання у приміщенням сервісних центрах «АЙСАППОРТ».

5.1.7. Виконавець не несе відповідальності за збереження інформації, що міститься в пам’яті Товару, а також його програмного забезпечення.

5.2. Відповідальність Споживача/Клієнта:

5.2.1. Споживач/Клієнт несе відповідальність перед Виконавцем достовірність повідомлених Виконавцю відомостей, потрібних Виконавцю для надання Послуг за цим Договором.

5.2.2. Споживач/Клієнт несе відповідальність та гарантує, що Товар належить йому на законних підставах та/або він має законне право на розпорядження таким майном. Товар не перебуває під обтяженням, заставою, арештом, щодо нього, відсутні права третіх осіб, Товар не перебуває у розшуку, передача Товару Виконавцю для надання послуг за цим Договором не порушує права третіх осіб.

5.2.3. Споживач/Клієнт несе відповідальність за несвоєчасну оплату послуг Виконавця, наданих в межах дії цього Договору.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин, якщо вони підтверджуються довідкою Торгово-промислової палати України або відомості про такі обставини публічно обнародувані компетентними державним органом та визнані Сторонами як такі, що не потребують додаткових доказів. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, рішення та дії органів державної влади. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків по вказаним обставинам, має у триденний термін з дати впливу на неї таких обставин, письмово сповістити про це іншу Сторону, у протилежному випадку така Сторона не має право посилатись на дію форс-мажорних обставин як на підставу звільнення її від відповідальності за порушення умов Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності після вчинення Споживачем/Клієнтом передачі Товару Виконавцю для надання Послуг в момент підписання Квитанції або відправки Товару Споживачем/Клієнтом Виконавцю через перевізника.

7.2. Договір діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.

8.2. У випадку неможливості врегулювання питань шляхом переговорів та досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.

8.2. У випадку неможливості врегулювання питань шляхом переговорів та досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Споживач/Клієнт зобов’язаний своєчасно (протягом 2-х робочих днів, з дати настання таких змін) інформувати Виконавця про зміну своїх контактних даних, зазначених в Квитанції або наданих перевізнику при відправці товару Виконавцю. У протилежному випадку непроінформовананий про таку зміну Виконавець, вчинивши повідомлення Споживача по контактних даних, зазначених в Квитанції або наданих перевізнику при відправці товару Виконавцю, не вважається таким, що порушив свої зобов’язання.

9.2. Споживач/Клієнт (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, номерів контактних телефонів тощо (надалі - Персональні дані) Споживача або посадових осіб і представників Клієнта) з метою:

- реалізації громадського – правових відносин, податкових відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг.

- здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцем, у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;

- захисту Виконавцем своїх законних прав та інтересів.

Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників».

9.4. Виконавець застосовує усі розумні засоби обережності для захисту персональних даних Споживача.

9.5. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.